For Oppdragstakere

Ja, vi forholder oss til: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

Nei, som en virksomhet som driver privat arbeidsformidling, kan vi ikke kreve betaling av arbeidssøkeren (kandidaten) for formidlingstjenesten. Dette er ikke heller noe vi ønsker å gjøre ettersom vi streber for å gi unge menensker verdifull erfaring i det dem hjelper andre som har behov for støtte i sin hverdag.

Det koster ingenting å registrere seg som kandidat og du kan søke på hvor mange oppdrag du selv ønsker uten å betale noe til oss eller til oppdragsgiverne.

VarmtHjerte.no formidler informasjon fra oppdragsgivere til våre kandidater på vårt nettsted.

Oppdragsgiverne betaler for å kunne annonsere sine oppdrag hos oss og inngår personlig avtale med kandidaten som de velger ut om hvor mye betaling som skal gies for utført oppdrag.

Nei, vår virksomhet leier ikke ut arbeidstakere. Vi legger kun tilrette for at oppdragsgivere kan finne de rette oppdragstakerne/kandidater.

Noen oppdragsgivere er selvstendige næringsvirksomheter, andre oppdragsgivere er privat personer.

I loven står det: § 11-1. Forbud mot barnearbeid

(1) Barn som er under 15 år eller skolepliktige skal ikke utføre arbeid som går inn under denne lov unntatt
a) kulturelt eller lignende arbeid,
b) lett arbeid og barnet har fylt 13 år,
c) arbeid som ledd i barnets skolegang eller i praktisk yrkesorientering som er godkjent av skolemyndighetene og barnet har fylt 14 år.

Personer under 13 år kan som hovedregel ikke ta arbeid. Hvis familien driver gård, kan imidlertid barn under 13 år hjelpe til med for eksempel potethøsting, bærplukking og lett stell av dyr. Dette regnes ikke som arbeid i lovens forstand

Aldersgrensen på 13 år gjelder heller ikke dersom du for eksempel skal være med i filminnspilling eller teater, men bare hvis det tas tilstrekkelig hensyn til din sikkerhet, helse, utvikling og skolegang. Du må også ha skriftlig tillatelse fra foreldre eller andre foresatte, og det må foreligge forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet.

Dersom du er under 18 år, kan du ikke ta alle slags oppdrag. Grunnen til det er at noen jobber kan være skadelige for din helse. Dette er pålagt av loven.

I loven står det: § 11-2. Arbeidstid

(1) Arbeidstiden for personer under 18 år skal legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer dem i å dra nytte av undervisningen.
(2) For barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal arbeidstiden ikke overstige:
a) 2 timer i døgnet på dager med undervisning og 12 timer i uken i uker med undervisning,
b) 7 timer i døgnet på undervisningsfrie dager og 35 timer i undervisningsfrie uker,
c) 8 timer i døgnet og 40 timer i uken for samlet arbeids- og skoletid der arbeidet er ledd i en ordning med vekslende teoretisk og praktisk utdanning.
(3) For ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig, skal arbeidstiden ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken.
(4) Ved ansettelse hos flere arbeidsgivere skal arbeidstiden beregnes samlet. Arbeidsgiver plikter å skaffe seg kjennskap til arbeidstiden hos eventuelle andre arbeidsgivere.

I loven står det: § 11-3. Forbud mot nattarbeid

(1) Barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal ikke arbeide mellom kl. 2000 og kl. 0600.
(2) Ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig skal ha en arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl. 2300 og kl. 0600. Arbeid mellom kl. 2100 og kl. 2300 er nattarbeid og er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig eller det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for nattarbeid.
(3) Andre ledd gjelder ikke for arbeid som på grunn av naturhendelser, ulykke eller andre uforutsette begivenheter må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom, og det er strengt nødvendig å nytte vedkommende ungdom i arbeidet. Ungdom som tar del i dette arbeidet skal ha en etterfølgende kompenserende hvileperiode.

I loven står det: § 11-5. Pauser og fritid

(1) Personer under 18 år skal ha hvilepause i minst en halv time, om mulig sammenhengende, dersom den daglige arbeidstiden overstiger fire og en halv time.
(2) Innenfor hver periode på 24 timer skal det være en sammenhengende arbeidsfri periode på minst:
a) 14 timer for barn som er under 15 år eller er skolepliktig,
b) 12 timer for ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig.
(3) Personer under 18 år skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på minst 48 timer i løpet av sju dager. Den arbeidsfrie perioden skal så vidt mulig legges til søn- eller helgedag.
(4) Personer under 18 år som går på skole skal ha minst fire ukers feriefritid i året, hvorav minst to uker i sommerferien.

Dersom du er under 15 år, eller er skolepliktig, kreves det skriftlig samtykke fra foreldre eller andre foresatte før du kan ta et oppdrag.

Ungdom over 15 år kan ha arbeid som ikke er til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang.

Betaling for utført oppdrag avtales mellom deg som kandidat og oppdragsgiver. Vi anbefaler at betalingsform avtales på forhånd for at det ikke skal oppstå uoverensstemmelser om dette i ettertid.

Både oppdragsgiver og oppdragstaker/kandidaten har plikt til å orientere seg om skatteregler som til enhver tid gjelder for oppdrag utført mellom privatpersoner. Les mer:her

Når du har fylt 18 år kan du ta de aller fleste jobber. Vi håper at du har hatt en positiv erfaring under dine oppdrag via VarmtHjerte.no og at dette gitt deg et bedre grunnlag for å bygge videre på i arbeidslivet.

Hvis du vil lære mer om mer om loven og skatteetatens regler: her

Finner du ikke svar på dine spørsmål?

Vi vil gjerne hjelpe deg!