• Ring oss: 975 21 288

Ansette unge sommervikarer?

sommerjobb
9 mai, 2015

Ansette unge sommervikarer?

Reglene i arbeidslivet gjelder som hovedregel generelt for alle arbeidstakere uavhengig av alder. Men unge arbeidstakere har krav på ekstra beskyttelse i arbeidslivet, og er derfor gitt et særskilt vern på enkelte områder.

Det er mange unge arbeidstakere som skal møte arbeidslivet for første gang når de går inn i sommerjobb som vikar for en mer erfaren, men ferierende medarbeider. For at det skal bli en positiv erfaring for begge parter, er det viktig at virksomheten er godt forberedt.

Grunnlaget for å ansette i vikariat følger av arbeidsmiljøloven (aml) § 14-9 (1) bokstav b). Sommervikarer som ansettes for å opprettholde driften og samtidig sikre at fast ansatte får avviklet ferie, er omfattet av denne bestemmelsen. Tilsvarende gjelder midlertidige ansettelser for å sikre tilstrekkelig bemanning ut over vanlig grunnbemanning i sommersesongen.

Skriftlig arbeidsavtale. Unge arbeidstakere har på lik linje med alle arbeidstakere, rett til en skriftlig arbeidsavtale etter aml § 14-5. Dersom arbeidsforholdet inngås for en måned eller kortere tid, skal arbeidsavtalen inngås ”umiddelbart”. For en ung arbeidstaker på vei inn i arbeidslivet vil det, uavhengig av lengden på arbeidsforholdet, være naturlig at arbeidsavtalen inngås så snart arbeidstaker har takket ja til tilbudet. Den unge arbeidstakeren har da arbeidsavtalen og betingelsene på plass før tiltredelsestidspunktet. Dersom arbeidsforholdet inngås for mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale være inngått ”snarest mulig og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet begynte.”, jf aml § 14-5 (2).

Minimumskravene til arbeidsavtalen etter aml § 14-6, gjelder også for korte arbeidsforhold og sommervikariater. Det er arbeidsgiver som er forpliktet til å utarbeide utkast til arbeidsavtalen i samsvar med minimumskravene og deretter utarbeide en omforent, skriftlig arbeidsavtale. Hovedorganisasjonen Virke har utarbeidet standard arbeidsavtaler som Virkes medlemmer kan bruke som mal. Det er imidlertid viktig ar arbeidsgiver vurderer om malen er dekkende for det enkelte arbeidsforhold. Som det fremgår av aml § 14-6 (1) skal alle forhold av vesentlig betydning reguleres i arbeidsavtalen. Det kan bety at også andre punkter må tas inn i arbeidsavtalen ut over minimumskravene malen dekker.
Arbeidsmiljøloven regulerer ikke spørsmålet om lønn og hvilket lønnsnivå unge arbeidstakere skal ligge på. Enkelte tariffavtaler har imidlertid regulert særskilt lønnsnivået for unge arbeidstakere.

Hvor gammel må man være for å kunne ta arbeid? Arbeidsmiljøloven § 11-1 oppstiller et absolutt forbud mot barnearbeid. Det betyr etter norsk rett at barn under 13 år som hovedregel ikke kan ta en jobb. Unntak gjelder dersom barnet under 13 år bor på gård og hjelper familien i arbeidet med for eksempel innhøsting av poteter og/eller bær.
Barn mellom 13 år og 15 år kan ansettes for å utføre såkalt ”lett arbeid”, jf aml § 11-1 (1) b). Jobb som avisbud eller kontor / butikkarbeid faller inn under denne kategorien forutsatt at oppgavene som legges til den unge arbeidstakeren er lett. Det særskilte vernet for barn og unge skal sikre at denne gruppen arbeidstakere ikke utsettes for arbeids som kan være til skade for sikkerheten, helsen, videre utvikling og skolegang. Det siste er ikke like relevant for en ung arbeidstaker som bare jobber i egen skoleferie.

Unge arbeidstakere mellom 13 år og 15 år må ha skriftlig samtykke fra foreldrene med tillatelse til å begynne å jobbe. Uten denne skriftlige godkjenningen kan ikke barnet begynne arbeidet.

Det er også begrensninger i regelverket for hvilke type jobber en person under 18 år kan ta (15 år til 18 år). Arbeidsmiljøloven er en vernelov – og det er enkelte jobber som kan være skadelige. Disse jobbene skal ikke unge arbeidstakere ha. Det kan eventuelt være enkelte oppgaver knyttet til en stilling som en ung arbeidstaker ikke skal pålegges. Arbeidsgiver må i hvert enkelt tilfelle vurdere om arbeidet kan være til skade for arbeidstakeren. Er du i tvil om arbeidsoppgaver du har tenkt å gi en ung arbeidstaker er tilstrekkelig ”lett”– sjekk Forskrift om arbeid av barn og unge

Opplæring.
Alle nyansatte har rett til innføring og eventuelt opplæring i det arbeidet som skal utføres. For at møtet med arbeidslivet skal bli vellykket for en ung arbeidstaker er det særlig viktig at arbeidsgiver er forberedt på dette og setter av tilstrekkelig tid til opplæring av den unge sommervikaren.
Arbeidsgiver må også innrette arbeidet slik at de særskilte arbeidstidsbestemmelsene og kravet til pauser for unge arbeidstakere ivaretas. For unge under 15 år kan ikke arbeidstiden overstige 7 timer pr. dag/ 35 timer pr. uke i en undervisningsfri periode som sommerferien er, jf § 11-2 (2). Denne gruppen skal heller ikke jobbe etter kl 20.00. For ungdom over 15 år kan daglig og ukentlig arbeidstid være 8 timer pr døgn / 40 timer pr uke. Heller ikke denne gruppen skal jobbe ”natt”, det vil si at denne gruppen ikke kan jobbe mellom 21.00 og 0600, Unge arbeidstakere kan heller ikke pålegges overtid.
Om møtet med arbeidslivet er positivt går de unge arbeidstakerne videre med motivasjonen om fortsatt å gjøre en innsats. Det er viktig, og en god investering for din virksomhet!
Huskeliste – sommerjobb for unge arbeidstakere

Skriftlig arbeidsavtale må inngås
Ikke lønn under minimumsgrensen
Feriepenger skal utbetales separat
Ungdom må gis skikkelig opplæring
i oppgaver knyttet til stillingen
i virksomhetens HMS-systemer
Barn og ungdom må gis oppfølgning på arbeidsplassen
Adgangen til nattarbeid er begrenset
13-15-åringer kan bare ta ”lett” arbeid. Gjør en konkret vurdering ift skadepotensialet også for oppgaver lag til ungdom mellom 15 og 18 år.
Vær tydelig som leder!

Kilde: http://www.virkepluss.no/kunnskap/artikler/Sider/Ansette-unge-sommervikarer.aspx

pater

Legg igjen en kommentar

Du må være innlogget for å kunne kommentere.